Popri našej prekladateľskej službe prijímame aj korektúru už hotových dokumentov, textov. Korektúra je proces, pri ktorom sa opravujú gramatické, štylistické a iné jazykové chyby textu.  K zmene jeho obsahu nedochádza, myšlienková náplň textu  ostáva zachovaná.

Túto službu ponúkame tým, ktorí sa by chceli naisto ubezbečiť o tom, že nimi napísaný text či už z gramatického, a či zo štylistického hľadiska zodpovedá očakávaniam, čiže môže byť bez problémov publikovaný.

Prijímame korektúru maďarských, slovenských a anglických dokumentov, a zároveň aj dodatočnú kontrolu správnosti prekladov, vyhotovených v týchto jazykoch.

Dokumentmi takéhoto charakteru môžu byť:

  • reklamné materiály podnikov,
  • obsahy webových stránok,
  • návody na používanie, popisy výrobkov,
  • publikačné materiály,
  • referáty, diplomové práce,
  • odborné texty,
  • iné dokumenty.